Regulamin realizacji XVII edycji
Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”
w roku szkolnym 2023/2024

 

Organizatorzy Programu

§ 1.

 

Organizatorami Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” – zwanego dalej: „Programem”  - Główny Inspektorat Sanitarny z siedzibą w Warszawie, adres ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa oraz Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców z siedzibą w Warszawie, adres ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa. Współrealizatorami Programu są: Fundacja Żywność, Aktywność Fizyczna i Zdrowie oraz Państwowe Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne z terenu całej Polski.

 

Cele Programu

§ 2.

 

1.    Głównym celem Programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

2.    Cele szczegółowe:

1)    pogłębienie wiedzy o znaczeniu zbilansowanej diety i aktywności fizycznej dla organizmu człowieka;

2)    kształtowanie postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem, odpowiednią jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną;

3)    dostarczenie wiedzy o informacjach zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych i umiejętności korzystania z nich.

 

Uczestnicy Programu

§ 3.

 

1.    Program adresowany jest do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych i ich rodziców.

2.    Program nie ma charakteru indywidualnego, przystąpić do niego mogą poszczególne klasy szkół podstawowych. Uczniowie zgłoszonych klas uznawani są wspólnie za uczestników Programu.

 

Zgłoszenie do Programu

§ 4.

 

1.    Warunkiem wzięcia udziału w Programie przez daną szkołę jest prawidłowe zgłoszenie szkoły przez dyrektora szkoły do Organizatorów.

2.    Zgłoszenia dokonuje się za pośrednictwem modułu Rejestracji dostępnego na stronie internetowej Programu: http://www.trzymajforme.pl/register/

3.    Zgłoszenia do Programu należy składać w terminie do dnia 30 listopada 2023 r. Po upływie ww. terminu Organizatorzy nie gwarantują dostępności materiałów edukacyjnych w formie drukowanej.

4.    Przy wypełnianiu zgłoszenia, dyrektor szkoły przekazuje dane dotyczące szkoły oraz wyznacza szkolnego koordynatora Programu. Ponadto, dyrektor szkoły określa liczbę klas i liczbę uczniów, która będzie realizowała XVI edycję Programu.

5.    Ostateczne zakwalifikowanie szkoły do udziału w Programie następuje po weryfikacji formalnej nadesłanych zgłoszeń przeprowadzonej przez powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną. Weryfikacja formalna uwzględnia sprawdzenie dotrzymania przez placówkę terminu Rejestracji oraz prawidłowość i kompletność przekazanych danych.

6.    Szkoły zostają poinformowane przez powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną o kwalifikacji do Programu.

 

Czas trwania i przebieg Programu

§ 5.

 

1.    XVI edycja Programu realizowana jest w roku szkolnym 2023/2024, tj. od 04.09.2023 r. do 21.06.2024 r.

2.    Po otrzymaniu potwierdzenia o kwalifikacji do Programu każda szkoła, która zgłosiła uczniów otrzyma bezpłatny pakiet materiałów edukacyjnych do Programu. Organizatorzy nie gwarantują dostępności materiałów edukacyjnych szkołom, które prześlą zgłoszenia do Programu po upływie terminu określonego w §4 ust. 7.
Ilość materiałów uzależniona jest od  liczby uczniów zgłoszonych w deklaracji.

3.    Pakiet materiałów edukacyjnych do Programu zawiera:

1)     Poradnik dla nauczyciela  - Podstawy teoretyczne programu;

2)     Scenariusze zajęć do realizacji Programu;

3)     Plakat z Talerzem Zdrowego Żywienia.

4.    Materiały, o których mowa w ust. 3, dostępne są również w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.trzymajforme.pl

5.    Szkolny koordynator Programu sprawuje nadzór nad realizacją Programu w szkole zgodnie z niniejszym regulaminem.

6.    Powiatowy koordynator Programu – pracownik pionu Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej właściwej terenowo dla lokalizacji szkoły, przeprowadzi szkolenia z realizacji Programu skierowane do szkolnych koordynatorów, których szkoły zostały zakwalifikowane do realizacji Programu w danym roku szkolnym. Służy również szkolnym koordynatorom bieżącym wsparciem w realizacji Programu.

7.    Szkolenie obejmuje:

1)     prezentację materiałów edukacyjnych oraz strony internetowej Programu.

2)     wprowadzenie do metody projektu wraz z omówieniem przykładowego projektu zawartego w scenariuszu zajęć.

3)     omówienie założeń ogólnych oraz szczegółowych XVII edycji Programu.

4)     przedstawienie dodatkowych inicjatyw realizowanych w ramach XVII edycji Programu (Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia).

5)     uwydatnienie roli rodzica w procesie edukacji oraz trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży

8.    Realizacja Programu oparta jest na metodzie projektu – metodzie dydaktycznej bazującej na dobrowolnym zaangażowaniu uczniów, nauczycieli, rodziców i środowisk lokalnych.

9.    Uczestnicy Programu zobowiązani są do zrealizowania minimum jednego projektu zgodnie z założeniami metody projektu zawartymi w Poradniku dla nauczycieli.

10.  Projekty realizowane przez uczestników Programu powinny propagować aktywność fizyczną i zbilansowaną dietę zarówno w środowisku szkolnym, jak i w środowiskach lokalnych.

11.  Projekty powinny być interdyscyplinarne, traktujące problem zdrowego trybu życia całościowo, odnoszące się zarówno do zdobywania konkretnych umiejętności, jak też do kształtowania postaw i zwiększania zainteresowania problematyką prozdrowotną.

12.  Żadne nazwy i znaki handlowe produktów żywnościowych lub firm produkujących żywność nie mogą być komunikowane i używane w ramach realizacji Programu.

13.  Projekty nie mogą być oparte na zakazach i dyskryminować żadnej z grup produktów żywnościowych.

14.  Projekt powinien składać się z czterech etapów – przygotowania, planowania, realizacji i prezentacji. Uczniowie muszą być aktywni we wszystkich etapach.

15.  Szkolny koordynator Programu zobowiązany jest w terminie do 14 czerwca 2024 r. przygotować sprawozdanie z realizacji XVII edycji Programu. Formularz sprawozdania dostępny jest na stronie http://trzymajforme.pl/ankieta/ 

16.  Wypełniony formularz należy przesłać w formie elektronicznej do bazy systemu. Wysłanie następuje za pośrednictwem wskazanej w ust. 15 strony, po kliknięciu przycisku „wyślij” zlokalizowanym na końcu sprawozdania.

17.  Jedynie całościowo wypełnione sprawozdanie zostanie przyjęte przez system. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi na którekolwiek z pytań w formularzu, system wskaże pytanie, na które odpowiedź należy uzupełnić.

 

 

Postanowienia końcowe

§ 6.

 

1.    Przystąpienie do Programu jest dobrowolne.

2.    Organizator nie jest zobowiązany do pokrycia jakichkolwiek kosztów, w tym kosztów poniesionych przez nauczycieli, uczestników Programu i ich przedstawicieli ustawowych, w związku z uczestnictwem w Programie.

3.    Przystąpienie do Programu oznacza akceptację postanowień regulaminu Programu.

4.    Rolę administratora danych osobowych pełnią: Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa, tel. +48 22 830 70 55 oraz Główny Inspektorat Sanitarny z siedzibą
w Warszawie, ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa, tel. +48 22 536 13 00.

5.    Dyrektorzy szkół i nauczyciele oraz uczestnicy Programu i ich przedstawiciele ustawowi, tj. osoby, których dane osobowe dotyczą (zwane dalej łącznie „Podmiotami danych osobowych”) wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” przez administratorów danych osobowych, o których mowa w ust. 4.

6.    Podmioty danych osobowych nie mają obowiązku podania danych osobowych, a zgoda jest dobrowolna, przy czym w przypadku jej nieudzielenia bądź późniejszego jej wycofania, jak również przesłania wniosku o zmianę lub usunięcie danych, nie będzie możliwości uczestniczenia w Programie.

7.    Następujące kategorie odbiorców mogą uzyskać dostęp do danych osobowych Podmiotami danych osobowych): upoważnieni pracownicy i przedstawiciele administratorów.

8.    Dane Podmiotów danych osobowych mogą zostać ujawnione także właściwym organom, o ile będą one upoważnione na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

9.    Okres przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe Podmiotów danych osobowych będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji działań związanych z prowadzeniem Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:

1)   kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;

2)   po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.

Niektóre dane osobowe, tj.: adres e-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych, wówczas dane te nie będą wykorzystywane do celów dowodowych, wówczas dane te nie będą wykorzystywane do celów związanych z Programem. .

10.  Zabezpieczenie danych: Administratorzy oraz podmioty przetwarzające dane zobowiązują się zapewnić odpowiednie środki ochrony danych osobowych podmiotów danych osobowych, odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z instrukcjami i politykami Polskiej Federacji Producentów Żywności Związek Pracodawców i Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku, gdy przetwarzanie obejmowało będzie przesyłanie danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.

11.  Uprawnienia podmiotów danych osobowych: Podmiot danych osobowych ma prawo żądać udzielenia dostępu do nich, ich zmiany lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo niewyrażenia zgody na przetwarzanie, prawo do przenoszenia danych, prawo wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo otrzymania kopii danych. Wszystkie wymienione powyżej prawa mogą być egzekwowane za pomocą wiadomości wysłanej administratorowi na adres: biuro@pfpz.pl
Ponadto, jeżeli podmiot danych osobowych uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Organizatorzy programu

 

Patroni programu

 

Patroni honorowi

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij